დაბრუნების პოლიტიკა

პროდუქციის გამოყენების, დაბრუნების და გაცვლის პირობები: შეძენილი პროდუქციის გამოყენების ზოგადი წესები:
 • პროდუქციის შეძენამდე, მნიშვნელოვანია ყველა ტექნიკურ მახასიათებელთან გაცნობა, რომ სწორად დადგინდეს მისი შესაბამისობა მყიდველის წინაშე არსებულ საჭიროებებთან;
 • შეძენილი პროდუქციის გამოყენება აუცილებლად უნდა მოხდეს მწარმოებლის ინსტრუქციების მიხედვით;
ინსტრუქციების ნახვა შესაძლებელია:
 • პროდუქციის თანმხლებ დოკუმენტაციაზე;
 • მწარმოებლის ვებსაიტზე;
 • www.klubik.ge საკონტაქტო ნომერზე დაკავშირებით, ან ონლაინ ჩატში, შესაბამისი კვალიფიკაციის ექსპერტებთან გასაუბრებით.
 • კატეგორიულად აკრძალულია:
 • პროდუქციის არადანიშნულებისამებრ გამოყენება;
პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პირობები: ზოგადი: ტექნიკური წუნის ან/და დადგენილი ვიზუალური დეფექტის გამო, პროდუქციის დაბრუნება ხდება მისი შეძენიდან 5 კალენდარული დღის განმავლობაში; დაბრუნების ძირითად პირობებს განსაზღვრავენ გამყიდველი მაღაზიები, მათი შიდა პოლიტიკის შესაბამისად; კონკრეტულ მაღაზიაში არსებული გარანტიები, დაბრუნების და გაცვლის პირობები, ზუსტი ანალოგიით ვრცელდება პროდუქციის www.klubik.ge -ზე გაყიდვის შემთხვევაში; პროდუქცია უნდა შემოწმდეს კურიერის მიერ მისი თქვენთვის მოწოდებისთანავე. თუმცა, თუკი მაინც გამოვლინდა ხარვეზები/წუნი, ამ შემთხვევაში: დაბრუნების პროცესის წამოსაწყებად, საჭიროა www.klubik.ge-ს ცხელ ხაზზე აცნობოთ დასაბრუნებელი პროდუქციის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები: შეკვეთის ნომერი, შეკვეთის მისამართზე მიღების თარიღი; ტრანზაქციის (გადახდის) დამადასტურებელი ინფორმაცია; ქცევის ინსტრუქცია, თუ პროდუქციის გახსნისთანავე (ან ყუთიდან ამოღებისთანავე) აქვს ვიზუალური დეფექტი:
 1. გადაიღეთ ვიზუალური დეფექტის ფოტოსურათები;
პროდუქციის ყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით www.klubik.ge-ს და მიაწოდეთ ფოტომასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა; www.klubik.ge-ს შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში. თუ შეძენილ პროდუქციას გაყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში აღმოჩნდება ქარხნული დეფექტი (არ პასუხობს მწარმოებლის მიერ მისთვის განსაზღვრულ დანიშნულებას): ზოგადი:
 1. დაზიანებული პროდუქცია აღნიშნულ ვადაში უნდა წარედგინოს იმ სერვის-ცენტრს, რომელიც გამყიდველ მაღაზიას ემსახურება;
 2. პროდუქცია, რომელზეც დადასტურდება ქარხნული დეფექტი, შეიცვლება გამყიდველი კომპანიის მიერ დადგენილი წესით.
 3. ყურადღება: პროდუქციის შეცვლა დაშვებულია მხოლოდ სრული კომპლექტაციით, აუცილებელია ყუთის და ყველა აქსესუარის შენახვა;
ქცევის ინსტრუქციაპროდუქციის ყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში, დაუკავშირდით შ.პ.ს. „კლუბიკ“-ს და  მიაწოდეთ ფოტომასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და ხარვეზის დეტალური აღწერილობა; შ.პ.ს. „კლუბიკ“-ის შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ გამყიდველ მაღაზიასთან კომუნიკაციაში. პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის პროცესის წამოწყება ასევე შესაძლებელია, თუ:
 • მყიდველთან მიტანილი პროდუქცია არ შეესაბამება შეკვეთაში არსებულ პროდუქციის მახასიათებლებს;
 • პროდუქცია მყიდველის მისამართზე მიიტანეს 3 (სამი) სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • პროდუქცია დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);
ქცევის ინსტრუქცია: პროდუქციის ყიდვიდან 5 (ხუთი) კალენდარული დღის განმავლობაში დაუკავშირდით შ.პ.ს. „კლუბიკ“-ს და მიაწოდეთ ფოტომასალა, შეკვეთის მაიდენტიფიცირებელი მონაცემები და შემთხვევის დეტალური აღწერილობა; შ.პ.ს. „კლუბიკ“-ის შესაბამისი სამსახური დაგეხმარებათ სასურველი შედეგის მიღწევაში. პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის ვადები:
 • ვადები დაცული იქნება გამყიდველი მაღაზიების და მათი მომსახურე სერვის-ცენტრების შიდა სტანდარტების შესაბამისად;
დამატებითი ინფორმაციის მოძიება შესაძლებელია:
 • შ.პ.ს. „კლუბიკ“-ის საინფორმაციო ცენტრში;
 • ვებ გვერდზე www.klubik.ge, გამყიდველი მაღაზიის დეტალურ გვერდზე;
უკან დაბრუნების / შეცვლის ტრანსპორტირების ხარჯები: შ.პ.ს. „კლუბიკ“ აანაზღაურებს პროდუქციის დაბრუნების / შეცვლის ტრანსპორტირების ხარჯებს, იმ შემთხვევაში, თუ:
 • მომხმარებელთან მიტანილი პროდუქცია არ შეესაბამება შეკვეთაში არსებული პროდუქციის მახასიათებლებს;
 • პროდუქცია მყიდველის მისამართზე მიტანილ იქნა 3 სამუშაო დღის დაგვიანებით;
 • პროდუქცია დაზიანდა მიტანის პროცესში (გარეგანი დაზიანებები);
 • დადასტურდა ტექნიკური წუნი და ვიზუალური დეფექტი;